04.08.2017 VISEGRAD FUND - Miluj míč, nikoliv drogy

04.08.2017 10:45

Stručné informace o projektu
    Prostřednictvím projektu "Miluj míč, nikoliv drogy", se snažíme přátelským způsobem zvýšit zájem mladých lidí o zdravý a aktivní životní styl a vyměňovat si zkušenosti v oblasti zdravé výživy pro mladé sportovce, a to vše v regionální spolupráci. Záměrem je také zvýšit zájem mladé generace historického, kulturního a přírodního dědictví a atrakcí visegrádských zemí. Dalším cílem je také podpora iniciativ družobek měst.
Prostřednictvím hraní fotbalu bychom chtěli umožnit dětem praktikovat odbornou přípravu, setkat se s novými přáteli z různých, ale velmi blízkých zemí Visegrádské oblasti, rozvíjet své jazykové dovednosti a přinejmenším, ale ne naposledy se je naučit, jak se starat o své zdraví, včetně aktivního životního stylu , Zdravé výživy a škodlivost drog.
Mezinárodní fotbalový turnaj se uskuteční v Martině (18. srpna až 20. srpna 2017) pod záštitou MŠK FOMAT Martin (www.msk.fomat.sk) za účasti fotbalových klubů zemí V4 (FK Nový Jičín, zs, Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület, KP Calisia 14 PL) spolu s dalšími slovenskými fotbalovými kluby z různých měst. Jedná se o organizovanou mezinárodní sportovní událost pro mladé lidi (kategorie do 11 let).
Projekt je organizován za finanční podpory Mezinárodního visegrádského fondu:  www.visegradfund.org 
Partneři projektu:

FK Nový Jičín, z.s. (Česká republika) www.fotbal-novyjicin.cz
Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület (Maďarsko) www.bcsla.hu
KP Calisia 14 Kalisz (Polsko) https://www.calisia14.pl
MŠK FOMAT Martin (Slovensko) https://www.msk.fomat.sk

 

Short information about the project
    By the help of the project "Love ball, not drugs" we aim to increase an interest of young people in healthy and active lifestyle in a friendly way and to exchange experiences  in the area of healthy food for young sportsmen, all in regional cooperation. The intention is also to raise interest of young generation of historical, cultural and natural heritage and attractions of Visegrad countries. The additional objective is also to support town twinning initiatives.
Through playing football we would like to enable children to practice their professional preparation, meet new friends from different but very close Visegrad countries, develop their language skills and at least but not last to learn them how to take care about their health including an active lifestyle, healthy food and drug harmfullness.
The international football tournament will take place in Martin (18th August to 20th August 2017) under the auspices of MŠK FOMAT Martin (www.msk.fomat.sk) with participation of football clubs from V4 countries (FK Nový Jičín, z.s., Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület, KP Calisia 14 PL) together with other Slovak football clubs from different cities. It is an organised international sport event for young people (category under 11).
The project is organised with the financial help of International Visegrad Fund: www.visegradfund.org
The partners of the project:

FK Nový Jičín, z.s. (Czech Republic) www.fotbal-novyjicin.cz  
Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület (Hungary)  www.bcsla.hu          
KP Calisia 14 Kalisz (Poland)  https://www.calisia14.pl

Koordinátor projektu :